Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

Arbejdsskadeforsikring til
alle typer organisationer

Virksomheder skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring til sine ansatte mod uheld og arbejdsskader

Indtast din arbejdsemail og få besked når vi lancerer.
Ved at indtaste email og bruge vores beregner, accepterer du vores betingelser.

Som virksomhed er der mange ting man skal have styr på både fra essentielle ting i kerneforretningen og en lang række administrative ting.

En af de administrative pligter som er vigtige, er den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for alle virksomhedens ansatte. Specielt for typer af organisationer der typisk ikke er prægede af arbejdsskader, vil en forsikring mod skader opståede i forbindelse med arbejdet ofte ikke være det første man som virksomhedsleder tænker på.

Tilfælde hvor du ikke behøver en lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Ønsker man alligevel at forsikre sig mod uheld og arbejdsskader, kan man tegne en arbejdsskadeforsikring for indehavere.

Ejere i I/S, K/S, enkeltmandsvirksomheder og P/S har ikke pligt til at have arbejdsskadeforsikring, men kan i stedet sikre sig med en indehaverarbejdsskadeforsikring.

Personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt mindre end 400 timer om året, skal heller ikke være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Har du au pair i dit hjem, skal du sørge for at have en au pair-forsikring.

Hvem skal have en arbejdsskadeforsikring?

Som udgangspunkt skal alle der arbejder i eller for en virksomhed have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Det vil i praksis sige, at alle virksomhedens ansatte samt ledere og ejere skal forsikres mod arbejdsskader. Det betyder også, at det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at personer, der arbejder for virksomheden er omfattet af en gyldig arbejdsskadeforsikring, også selvom disse ikke kan regnes for at være en del af den normale stab af medarbejdere. Det gælder derfor, at personer der udfører arbejde for virksomheden – uanset om de er lønnede eller ulønnede og uanset om de er ansat permanent eller midlertidigt/tidsbestemt – er omfattet af kravet om at skal være dækket af en gyldig arbejdsskadeforsikring. Det gælder desuden også for person som gør tjeneste på danske skibe uanset om disse opererer i udlandet.

Det gælder dog at for personer der arbejder i enten privat tjeneste eller i en privat husholdning med et samlet antal timer under 400 timer om året ikke er omfattet af kravet om en arbejdsskadeforsikring. Detaljer omkring det er beskrevet i Arbejdsskadesikringsloven § 48, stk. 6.

For en privat arbejdsgiver opfylder man kravet om arbejdsskadeforsikring – den såkaldte sikringspligt – ved at virksomheden tegner en gyldig arbejdsskadeforsikring for de ansatte som gælder for eventuelle følger af ulykker og skader under udført arbejde. Denne forsikring tegnes hos et forsikringsselskab.

Reglerne vedrørende den såkaldte sikringspligt kan man læse mere om i Arbejdsskadesikringslovens kapitel 9 og 10.

Hvad sker der hvis vi ikke tegner en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og det har derfor konsekvenser for virksomheden, hvis man ikke har en gyldig forsikring for arbejdsskader. Overholder en virksomhed ikke forsikringspligten risikerer man en sanktion i form af bøder. Dette er beskrevet i Arbejdsskadesikringslovens § 82.

Virksomheden har også pligt til selv at betale eventuelle erstatningsudgifter, hvilket ved arbejdsulykker kan løbe op i meget store beløb, Arbejdsskadesikringslovens § 52. Bøderne vil i praksis være på mindst 2.500 kr. første gang man overtræder forsikringspligten og hvis det gentager sig at man ikke har en gyldig arbejdsskadeforsikring, vil det være mindst 5.000 kr.

Overtrædelserne bliver håndhævet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der er en afdeling under ATP og bøderne vil blive udstedt af politimesteren i hvert tilfælde. Hvordan får man en arbejdsskadeforsikring? Når virksomheden skal have en arbejdsskadeforsikring skal man tegne den ved at indgå en aftale med et forsikringsselskab, der er registreret hos Finanstilsynet og som opererer ud fra de regler som de har fastsat sammen med AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Da arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig er vilkårene defineret af lov om forsikringsvirksomhed. Derfor er dækningen på en arbejdsskadeforsikring lovbestemt og vil derfor være det samme, uanset hvilket forsikringsselskab man vælger som virksomhed.

Hvad koster en arbejdsskadeforsikring?

Selve prisen på arbejdsskadeforsikringen, den såkaldte forsikringspræmie, er ikke lovbestemt og fastsættes ud fra konkurrenceforhold i markedet samt risikoen ved det arbejder som forsikringen dækker. Derfor vil mange forsikringsselskaber have en pris der sikrer dem bedst mulig indtjening og som virksomhed kan man opleve at prisen vil svinge meget fra selskab til selskab. Prisen for arbejdsskadeforsikringen kan derfor variere meget og man risikerer at betale en alt for høj pris. Hos AM Forsikring har vi specialiseret os i at levere en arbejdsskadeforsikring med den fulde lovpligtige dækning som hos andre forsikringsselskaber, men ofte til en langt bedre pris end du kan finde hos andre forsikringsselskaber, der har mange andre typer forsikringer i deres produktkatalog.

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

Hvis der sker et uheld eller en arbejdsskade hos en forsikret virksomhed, skal forsikringsselskabet dække de følger som opstår ved arbejde som udføres hos arbejdsgiveren. Arbejdsskadeforsikringen hos forsikringsselskabet dækker udgifter fra skader som sker fra datoen hvor forsikringspolicen indtræder og indtil den ophører. Arbejdsskadeforsikringen dækker også, hvis de helbredsmæssige konsekvenser først opdages eller viser sig efter forsikringens ophør, så længe disse kan henføres til skader, arbejdsulykker og arbejdsforhold, der var til stede mens arbejdsskadeforsikringen var gældende. Er der skader udover hvad arbejdsskadeforsikringen dækker f.eks. hvis skaden er opstået som følge af en handling eller udeladelse, der medfører et erstatningsansvar kan den tilskadekomne desuden kræve en resterstatning fra skadevolderen ud fra erstatningsansvarsloven. Det kræver dog ofte en uvildig vurdering fra en advokat eller jurist og i særlige tilfælde vil det skulle afgøres af en retssag. Selve sygebehandllingen er ikke dækket af ansvarsforsikringen, da de udgifter er dækket af det offentlige i form af regioner, kommuner eller Sundhedsministeriet.

Hvad hvis virksomheden lukker eller ikke er dækket?

Arbejdsskadeforsikringen dækker også selvom virksomheden lukker, hvis uheldet eller arbejdsskaden som har forårsaget skadesfølgerne opstod mens forsikringen var gældende. Hvad hvis arbejdsgiveren ikke har en arbejdsskadeforsikring? Hvis man som ansat er ude for et uheld eller en arbejdsskade mens man arbejder for en arbejdsgiver, der ikke har tegnet en gældende arbejdsskadeforsikring da hændelsen opstod og man får tilkendt erstatning, vil erstatningen blive udbetalt af AES. Herefter vil AES rette et krav mod arbejdsgiveren, der både dækker de gældende erstatningsydelser samt den administration som forsikringssagen eventuelt vil medføre.

Arbejdsskadeforsikring for offentlige organisationer

Der gælder andre regler for offentlige organisationer, hvor f.eks. kommuner kan vælge at være selvforsikrende. Hvis en kommune har valgt ikke at være selvforsikrende skal den opfylde sikringspligten ved at tegne en arbejdsskadeforsikring mod de følger der kan opstå som følge af skader eller ulykker. Arbejdsskadeforsikringen skal tegnes hos et godkendt forsikringsselskab på lige fod med de private arbejdsgivere. For institutioner under Staten, tegnes der ikke ikke en arbejdsskadeforsikring mod følgerne af skader og arbejdsulykker, men vil være selvforsikrende og der betales således fra egne budgetter og regnskaber. Reglerne for arbejdsskadeforsikring for offentlige virksomheder er beskrevet i Arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 5 [LINK].

Kan man tegne arbejdsskadeforsikring selvom man ikke har forsikringspligt?

I nogle tilfælde vil der ikke være krav om at tegne en arbejdsskadeforsikring. For nogle typer af selvstændigt erhvervsdrivende, er der ikke et lovkrav om at tegne en forsikring mod arbejdsskader. Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed eller man er medarbejdende ægtefælle, er det muligt at tegne en arbejdsskadeforsikring, selv hvis man ikke er omfattet af forsikringspligten.